W Centrum Psychoterapii

 • W Centrum Psychoterapii przyjmowane są osoby, które wyrażają zgodę na kontakt z pracownikami naszego Ośrodka i respektują niniejszy regulamin.
 • Terapeuci prowadzący terapię posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu.
 • Psychoterapeuci kierują się w swojej pracy Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, psychoterapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji.
 • Terapeutów obowiązuje tajemnica zawodowa. Nie mogą dzielić się informacjami dotyczącymi Pacjentów. Wyjątek stanowią sytuacje określone w kodeksie pracy psychologa i w prawie polskim (sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia Pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem). Współpracując z innymi specjalistami leczącymi Pacjenta, np. psychiatrą, terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Z pomocy psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest obecność lub pisemna zgoda opiekuna prawnego. Pomoc psychologiczna osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.
 • Umówienie spotkania może odbyć się drogą telefoniczną (numer telefonu Ośrodka) lub mailowo, poprzez formularz dostępny na stronie.
 • Dzień przed pierwszym spotkaniem wysyłany jest SMS z przypomnieniem o wizycie.
 • Nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z terapeutą pomiędzy sesjami. Telefon do Ośrodka obsługiwany jest przez recepcję, w razie potrzeby osoba z recepcji przekaże wiadomość psychoterapeucie.
 • Rozpoczynając psychoterapię Pacjent i psychoterapeuta zawierają kontrakt terapeutyczny (ustnie lub pisemnie). Szczegółowe bądź dodatkowe zasady terapii mogą być ustalane indywidualnie z danym terapeutą.
 • Konsultacje oraz sesje psychoterapeutyczne indywidualne trwają 50min. Spóźnienie nie wydłuża sesji, 50 min. liczone jest od umówionej godziny spotkania.
 • Sesje par trwają 80min. Spóźnienie nie wydłuża sesji, 80 min.liczone jest od umówionej godziny spotkania.
 • Częstotliwość sesji ustalana jest z terapeutą.
 • Psychoterapeuta może odmówić świadczenia usługi osobie, która naraża jego dobro osobiste, jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, lub jest agresywna. W takim wypadku zastrzega sobie także prawo do wezwania policji, służb medycznych.
 • Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego, w stanach zagrożenia zdrowia i życia Pacjenta lub innych osób, specjaliści mają prawo zatrzymać Pacjenta w Ośrodku i wezwać służby ratownicze.